Výsledky hledání

kategorie "sémantika"

Z
R
ADJEKTIVUM (přídavné jméno)
Z
R
ADVERZATIVNÍ VZTAH (odporovací vztah)
Z
R
Z
R
AFFECTEDNESS (zasaženost)
Z
R
AKTANT (participant)
Z
R
ALTERNATIVNÍ TÁZACÍ VĚTA (alternativní otázka, vylučovací tázací věta, disjunktivní tázací věta)
Z
R
Z
R
Z
R
ČÁSTICE (partikule)
Z
R
DYNAMICKÁ SÉMANTIKA (dynamic semantics)
Z
R
EPISTÉMICKÁ ČÁSTICE (jistotněmodalitní částice, modální částice, faktuální částice, modální slovo)
Z
R
EVALUAČNÍ ČÁSTICE (hodnotící částice, pocitová částice, emocionální částice)
Z
R
EVALUAČNÍ POSTOJ (hodnoticí postoj)
Z
R
EVALUAČNÍ PREDIKÁTOR (hodnoticí predikátor)
Z
R
EVIDENCIÁLNOST (evidencialita)
Z
R
EXISTENČNÍ KVANTIFIKÁTOR (existenční kvantifikace)
Z
R
Z
R
FUNKČNĚ SÉMANTICKÉ POLE (funkčně sémantická kategorie, pole)
Z
R
GENERALIZOVANÝ KVANTIFIKÁTOR (zobecněný kvantifikátor)
Z
R
GENERICKÁ REFERENCE (reference k druhům)
Z
R
HISTORICKÁ SÉMANTIKA (diachronní sémantika)
Z
R
IMPERATIV (rozkazovací způsob)
Z
R
Z
R
INDIVIDUÁLNÍ REFERENCE (singulární reference)
Z
R
Z
R
INTENZIFIKAČNÍ ČÁSTICE (zesilovací částice)
Z
R
KOERCE (coercion)
Z
R
KVANTIFIKÁTOR (kvantor)
Z
R
Z
R
Z
R
MLUVNÍ AKT (řečový akt)
Z
R
Z
R
MODÁLNÍ SLOVESO (způsobové sloveso)
Z
R
Z
R
Z
R
NEGACE (zápor)
Z
R
NEGATIVNĚ POLARITNÍ VÝRAZ (negative polarity item, NPI)
Z
R
NEGATIVNÍ INDEFINITUM (n-slovo, n-word)
Z
R
NEGATIVNÍ SHODA (záporová shoda, negační shoda)
Z
R
NEGATIVNÍ STOUPÁNÍ (neg-raising)
Z
R
NEURČITÉ ZÁJMENO (indefinitní zájmeno)
Z
R
NULOVÝ OBJEKT (implicitní objekt, nulový předmět)
Z
R
Z
R
Z
R
OSLÍ VĚTA (donkey sentence)
Z
R
Z
R
Z
R
POSTOJOVÁ ČÁSTICE (hodnotící částice)
Z
R
PREFERENČNÍ ČÁSTICE (přací částice, optativní částice)
Z
R
PŘÍSUDEK (predikát)
Z
R
PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO (posesivní zájmeno)
Z
R
Z
R
Z
R
RYS (feature)
Z
R
ŘEČNICKÁ OTÁZKA (rétorická otázka)
Z
R
Z
R
SITUAČNÍ SÉMANTIKA (situation semantics)
Z
R
SLOVESNÝ ČAS (tempus)
Z
R
Z
R
SUGEROVANÁ INFERENCE (sugerovaný závěr, invited inference)
Z
R
SYNONYMIE (souznačnost)
Z
R
TELEOLOGIE (teleonomie)
Z
R
TELIČNOST (telicita)
Z
R
TEORIE REPREZENTACE DISKURSU (Discourse Representation Theory, DRT)
Z
R
UJIŠŤOVACÍ ČÁSTICE (výrazová částice, expresívní částice)
Z
R
UKAZOVACÍ ZÁJMENO (demonstrativní zájmeno)
Z
R
UNIVERZÁLNÍ KVANTIFIKÁTOR (obecný kvantifikátor, univerzální kvantifikace)
Z
R
VERBÁLNÍ SUBSTANTIVUM (podstatné jméno slovesné, -ní-/-tí-nominalizace)
Z
R
VID (aspekt)
Z
R
VYTÝKACÍ ČÁSTICE (fokusační částice, aktualizační částice, zdůrazňovací částice, gradační částice)
Z
R
ZÁJMENO (pronomen)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka