Výsledky hledání

kategorie "onomastika"

Z
R
Z
R
ANTROPOLEXÉM (antroponymická báze)
Z
R
APELATIVIZACE (deproprializace, deonymizace)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
DVOUJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (soustava antroponymická dionymní, dvoujmennost)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
HONORIFIKAČNÍ TOPONYMUM (oslavné toponymum, památkové toponymum)
Z
R
HYPOKORISTIKUM (hypokoristikon, hypokoristické vlastní jméno)
Z
R
JEDNOJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (mononymní antroponymická soustava, jednojmennost)
Z
R
JMÉNO PO CHALUPĚ (jméno po stavení)
Z
R
Z
R
MODELOVÁ KLASIFIKACE POMÍSTNÍCH JMEN (vztahověmodelová a strukturní analýza pomístních jmen)
Z
R
Z
R
OFICIÁLNÍ OSOBNÍ JMÉNO (osobní jméno)
Z
R
ONYMICKÝ AREÁL (onymický prostor)
Z
R
ONYMICKÝ PŘÍZNAK (propriální příznak)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
POMÍSTNÍ JMÉNO (anoikonymum, dříve též mikrotoponymum, vlastní jméno nesídlištní)
Z
R
PŘEZDÍVKA (přezdívkové vlastní jméno)
Z
R
Z
R
Z
R
ŠLECHTICKÝ PREDIKÁT (přídomek, šlechtický přídomek, šlechtický atribut)
Z
R
TOPOLEXÉM (toponymická báze)
Z
R
TOPONYMUM (vlastní jméno zeměpisné, geonymum)
Z
R
TŘÍJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (trionymní antroponymická soustava, tříjmennost)
Z
R
VÍCEJMENNÁ ANTROPONYMICKÁ SOUSTAVA (polyonymní antroponymická soustava, vícejmennost)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO (proprium)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO EUFEMICKÉ (eufemistické vlastní jméno)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO MÍSTNÍ (místní jméno, oikonymum, sídlištní vlastní jméno)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO OSOBNÍ OCHRANNÉ (apotropaion, jméno profylaktické)
Z
R
VLASTNÍ JMÉNO ZDVOJENÉ (podvojné vlastní jméno)
Z
R
VÝZNAMOVÉ TŘÍDĚNÍ POMÍSTNÍCH JMEN (sémantická klasifikace pomístních jmen)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka