ONYMICKÝ AREÁL  (onymický prostor)

Základní

č. onomastice zeměpisně vymezitelné území, na němž se v různé frekvenci vyskytuje určitý propriální, typově shodný jev; např. jihopolsko-severoslovensko-východomoravský areál ↗toponym Poruba, Porubka se značnou frekvenční hustotou. Prostorová registrace ↗vlastních jmen je podstatou ↗onomastického atlasu. Jména jsou ve svém areálu stejně nezaměnitelná jako objekty, které pojmenovávají. Tím se o.a. liší od nářečního. Prostřednictvím přímého spojení mapovaných proprií (↗vlastní jméno) s pojmenovávanými objekty vypovídají o.a. také o těchto objektech: např. areál toponym Poruba, Porubka je pouze tam, kde se mýtil les určitým způsobem.

Toponymický areál // toponymický prostor je vázán na geografickou fixaci objektů v krajině, antroponymický areál // antroponymický prostor (↗antroponymum) zase na sociální fixaci v rodinných, lokálních a podobných lidských vztazích a poměrech. Změnu o.a. může způsobit primárně změna fixace pojmenovávaných objektů, sekundárně pak plánovité tvoření nových proprií na novém teritoriu n. v nových sociálně kulturních vztazích. K rozdílu mezi areálem dialektů a areálem proprií viz ✍Šrámek (2002); viz také ↗onomastický atlas, ↗onomastikon.

Rozšiřující
Literatura
  • Knappová, M. Rodné jméno v jazyce a společnosti, 1989, 80–103.
  • Pleskalová, J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, 1992.
  • Šrámek, R. K povaze lexikálních diferencí dialektových a onymických. In Lubaś, W. & Z. Stieber ad. (eds.), Nazewnictwo obszarów językowo mieszanych, 1981, 157–166.
  • Šrámek, R. Areál dialektů a areál proprií. In Č-US 4, 2002, 91–103.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 305–317.
  • ÚOO, 1999, 154–158 + mapové přílohy.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONYMICKÝ AREÁL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONYMICKÝ AREÁL (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

onomastika dialektologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka