FUNKČNÍ ONOMASTIKA

Základní

Je založena na následujících předpokladech. Ve f.o. znamená termín funkce „být vlastním jménem“ (ÚOO, 1999:27). Funkčnost je univerzálně platnou vlastností pojmenování. Každý pojmenovací akt je společensky určen společenskou důležitostí, potřebností, nutností konkrétní objekt pojmenovat, vyčlenit jej ze sféry objektů nepojmenovaných. Pojmenovací proces je akt závislý na podmínkách a možnostech konkrétního jazyka i na mimojazykové, společenské situaci. Volba ↗vlastního jména je dána jednak motivy volby pojmenování, jednak druhem vlastního jména, které je třeba vytvořit, a funkcemi, které má plnit, dále (✍Knappová, 2010) normami platnými v daném systému vlastních jmen a v neposlední řadě sociálním prostředím podmiňujícím výběr vlastního jména a motivujícím jeho volbu (✍Knappová, 1989). Zvolené jméno se pak zpětně začleňuje do společenské komunikace, je „uznáno“ jako vlastní jméno a plní v rámci společenských potřeb ↗onymické funkce, tj. především pojmenovací, individualizační, diferenciační aj. – Pro široce pojatý pojmenovací proces, v Šrámkově pojetí paradigma funkční onomastiky, je typická procesuálnost (pořadí jednotlivých operací), dynamičnost (umožňuje postihnout společensky, jazykově i onymicky genetické vazby, vývoj a proměny systému), dále kompaktnost (pojmenovací akt působí jako nedělitelný celek), koheznost (vypadne-li jedna fáze procesu, vlastní jméno nevznikne) a reprodukovatelnost (pojmenovací procesy se neustále opakují). Viz také ↗onymická funkce.

Rozšiřující
Literatura
  • Blanár, V. Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky, 2009.
  • Knappová, M. Rodné jméno v jazyce a společnosti, 1989, 6‒13.
  • Knappová, M. K funkčnímu pojetí systému vlastních jmen. SaS 53, 1992, 211‒214.
  • Knappová, M. Prestižní aspekty pojmenování v Česku. In David, J. & M. Čornejová ad. (eds.), Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky, 2010, 242‒248.
  • Šrámek, R. Onymische Funktion und funktionale Namenforschung. In Peterson, L. & S. Strandberg, Studia Onomastica, 1989, 367‒374.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007.
  • ÚOO, 1999, 22‒51.
Citace
Miloslava Knappová (2017): FUNKČNÍ ONOMASTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FUNKČNÍ ONOMASTIKA (poslední přístup: 11. 12. 2023)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka