ONYMICKÝ PŘÍZNAK  (propriální příznak)

Základní

Souhrnné pojmenování pro rozlišující znak, jímž se (a) na obecné úrovni odlišuje třída ↗vlastních jmen (proprií) od apelativ (obecně onymický příznak) a (b) v rámci vlastních jmen jednotlivá propria a jejich hierarchicky uspořádané soubory mezi sebou navzájem (druhově specifikující o.p.). Obecně onymickým příznakem vymezujícím propria jako třídu je jeho využití v komunikaci jako prostředku identifikace, individualizace pojmenovávaného jednotlivce či jednotliviny v rámci podobných objektů. Druhově specifikující o.p. jsou této funkci podřízeny a podle různého stupně abstrakce hierarchicky uspořádány. K nejdůležitějším specifikujícím o.p. patří: konkrétní třída proprií − (↗antroponyma,↗toponyma, ↗chrématonyma atd.) – motivační // vztahové modely – strukturní // slovotvorné // názvotvorné modely a typy (zahrnující základy i ↗onymické formanty) − konkrétní propria − jejich sociální a prestižní příznaky, jako neutrálnost, expresivita atp. Např. proprium Karlov: obecně onymický příznak − vlastní jméno; druhově specifikující o.p. vymezující vlastní jméno Karlov v rámci proprií: toponymum → ↗vlastní jméno místní → vztahový model „posesivita, tj. čí majetek“ → slovotvorný / názvotvorný model „derivované toponymum“ → slovotvorný typ ‑ov → konkrétní proprium Karlov, ves 10, 5 km sv od Uničova → oficiální pojmenování atd. Viz také ↗modelová klasifikace vlastních jmen místních, ↗modelová klasifikace pomístních jmen, ↗názvotvorba, ↗parasystém.

Rozšiřující
Literatura
  • Blanár, V. Úvod. In Blanár, V. & J. Matejčík, Živé osobné mená na strednom Slovensku I. 1, 1978, 6–8.
  • Knappová, M. Rodné jméno v jazyce a společnosti, 1989, 9–10.
  • Šrámek, R. Onymický příznak. In Majtán, M. (ed.), VI. slovenská onomastická konferencia, 1976, 7–14.
  • Šrámek, R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, 2007, 187–192.
  • ÚOO, 1999, 27–28, 101.
Citace
Jana Pleskalová (2017): ONYMICKÝ PŘÍZNAK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ONYMICKÝ PŘÍZNAK (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

onomastika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka