Výsledky hledání

hesla začínající na "K"

Z
R
Z
R
KARDINÁLNÍ VOKÁLY (cardinal vowels)
Z
R
KATEGORIÁLNÍ SLOVESO (funkční sloveso, podpůrné sloveso)
Z
R
KLASIFIKACE ILOKUČNÍCH SLOVES (klasifikace ilokučních funkcí)
Z
R
Z
R
KLÍČOVÉ SLOVO (keyword)
Z
R
Z
R
Z
R
KMEN (tvaroslovný kmen)
Z
R
KÓDOVÁNÍ (znaková sada)
Z
R
KOERCE (coercion)
Z
R
KOGNICE (mysl, znalosti, paměť, mentální reprezentace)
Z
R
KOGNITIVNÍ GRAMATIKA (cognitive grammar)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
KOMITATIVNÍ KONSTRUKCE (komitativní koordinace)
Z
R
KOMPARATIV (2. stupeň)
Z
R
KOMPATIBILITA (slučitelnost)
Z
R
KOMPLEMENTIZÉR (complementizer, C, COMP, Comp)
Z
R
KOMPONENTOVÁ ANALÝZA (sémická analýza, složková analýza, lexikální dekompozice)
Z
R
KOMPOZICE (skládání)
Z
R
KOMPOZICIONALITA (kompozicionálnost)
Z
R
KOMPOZITUM (slovo složené, složenina)
Z
R
KOMPUTAČNÍ LINGVISTIKA (počítačová lingvistika)
Z
R
KOMUNIKAČNÍ VÝPOVĚDNÍ FORMA (ilokuční výpovědní forma)
Z
R
KONCEPTUÁLNÍ INTEGRACE (conceptual blending, conceptual integration)
Z
R
Z
R
KONDICIONÁL (podmiňovací způsob)
Z
R
KONEKT (spojovací samohláska, spojovací morfém, kompoziční vokál)
Z
R
Z
R
KONFRONTAČNÍ VZTAH (kontrastně porovnávací vztah)
Z
R
Z
R
KONKRÉTUM (konkrétní podstatné jméno)
Z
R
Z
R
KONSONANT (souhláska)
Z
R
KONSTRUKČNÍ GRAMATIKA (construction grammar, CxG)
Z
R
KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE (kontaktové interjekce)
Z
R
Z
R
KONTOID (konsonant, souhláska)
Z
R
KONTROLA (control)
Z
R
Z
R
KORELATIVUM (souvztažný výraz)
Z
R
Z
R
KORPUSOVÉ ČASOPISY (korpusové a lingvistické časopisy)
Z
R
Z
R
Z
R
KREOL (kreolština, kreolský jazyk)
Z
R
Z
R
KUMULATIVNÍ MORFÉM (portmanteau morfém)
Z
R
KVANTIFIKÁTOR (kvantor)
Z
R
Z
R
KVANTITATIVNÍ STYLISTIKA (statistická stylistika, stylometrie)
Z
R
KVAZIKOMPOZICE (nepravá kompozice)
Z
R

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka