KVANTITATIVNÍ × KVALITATIVNÍ VÝZKUM

Základní

Kvalitativní a kvantitativní výzkum a s ním spjaté metody tvoří dva základní metodologické přístupy uplatňované v sociálních vědách. Svojí povahou, zaměřením i výsledky jsou tyto přístupy v jazykovědě komplementární, většina výzkumů je z hlediska této distinkce smíšená. Oba přístupy se (nestejnou měrou) uplatňují na všech jaz. rovinách a ve všech tradičně vymezovaných jazykovědných disciplínách.

Kvalitativní výzkum akcentuje důkladné a do širokých souvislostí zapojené zkoumání jaz. jevů, často jen jednotlivých, a to především po stránce sémantické, popř. funkční. To však fakticky znemožňuje detailní průzkum reprezentativního a rozsáhlého vzorku případů. Naproti tomu kvantitativní přístup používá většího zobecnění, abstrahuje od některých aspektů, které nepovažuje z hlediska výzkumného cíle za relevantní, a výsledky opírá o analýzu rozsáhlého souboru instancí.

Doménou kvantitativního přístupu jsou aplikace ↗korpusové lingvistiky a ↗komputační lingvistiky, specificky pouze kvantitativními zákonitostmi se pak zabývá ↗kvantitativní lingvistika.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Václav Cvrček (2017): KVANTITATIVNÍ × KVALITATIVNÍ VÝZKUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KVANTITATIVNÍ × KVALITATIVNÍ VÝZKUM (poslední přístup: 26. 2. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka