KOLOKAČNÍ FRAZÉM

Základní

Frazém s funkcí ↗kolokace (nevětné kombinace lexikálních tvarů), s komponenty z roviny jednoslovných lexémů (↗frazeologie a idiomatika). Je to intuitivně nejznámější a tradiční typ frazému. Volně se rozkládá do tří velkých subtypů:

(a) 16 základních binárních kombinací a struktur autosémantických komponentů (např. V  S, A – S, V – ADV, S – S, srov. číst někomu levity, černá hodinka, dopadnout bledě, jablko sváru),

(b) 7 základních binárních kombinací a struktur synsémantických komponentů (např. prep – pron, kon – pron, num – pron, part – kon, srov. ke všemu, jako takový, jeden a týž, ještě že),

(c) 8 kombinací a struktur smíšených z komponentů obou subtypů (např. prep – S, part – S, V – prep, V – mono, ADV – prep, srov. do omrzení, s ohledem na, až hanba, být pro, být auf, až na).

(Užité zkratky označují běžné slovní druhy, mono je monokolokabilní prvek.) Napříč touto klasifikací jde vyčleňování většiny ↗přirovnání↗binomiálů apod. (patří většinou do subtypu (a)). SČFI (2009) obsahuje celkem 17–18 000 hesel z oblasti k.f. (tj. především frazémy jmenné, verbální, gramatické). Početně silně zastoupeným typem (patřícím do oblasti ↗kvazifrazémů) jsou verbonominální struktury se subst. abstraktním, např. věnovat pozornost; viz také ↗verbonominální predikát. K.f. fungují jako ekvivalenty všech slovních druhů.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. 2007.
  • SČFI, 2009.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): KOLOKAČNÍ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KOLOKAČNÍ FRAZÉM (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka