Výsledky hledání

hesla začínající na "A"

Z
R
A-POZICE (argumentová pozice)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ABSTRAKT (resumé, shrnutí, souhrn, synopsis, přehled, nástin)
Z
R
ABSTRAKTUM (abstraktní podstatné jméno)
Z
R
Z
R
ADJEKTIVUM (přídavné jméno)
Z
R
Z
R
ADMINISTRATIVNÍ STYL (administrativně-právní styl, úřední styl, byrokratický styl, jednací styl, hospodářský styl, institucionální komunikace)
Z
R
Z
R
ADVERBIUM (příslovce)
Z
R
ADVERZATIVNÍ VZTAH (odporovací vztah)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
AFFECTEDNESS (zasaženost)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
AKROFONIE (hláskování)
Z
R
AKTANT (participant)
Z
R
AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ VĚTNÉ (AČ, informační struktura věty)
Z
R
AKUZATIV (4. pád)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
ALTERNATIVNÍ TÁZACÍ VĚTA (alternativní otázka, vylučovací tázací věta, disjunktivní tázací věta)
Z
R
Z
R
Z
R
ANAGRAM (přesmyčka)
Z
R
ANAKOLUT (vyšinutí z vazby)
Z
R
Z
R
ANALYTICKÁ KAUZATIVNÍ KONSTRUKCE (analytické kauzativum)
Z
R
ANALYTICKÝ PREDIKÁT (verbo-nominální predikát)
Z
R
Z
R
ANOMÁLIE (anomálnost)
Z
R
Z
R
ANOTAČNÍ SCHÉMA (anotační systém)
Z
R
ANTEPRÉTERITUM (předminulý čas)
Z
R
Z
R
Z
R
ANTROPOLEXÉM (antroponymická báze)
Z
R
APELATIVIZACE (deproprializace, deonymizace)
Z
R
APLIKATIVUM (aplikativní sloveso, aplikativní slovesná konstrukce)
Z
R
Z
R
Z
R
Z
R
APOZIOPEZE (nedopovědění, neukončená výpověď)
Z
R
APROXIMANTA (klouzavý konsonant)
Z
R
ARF (průměrná redukovaná frekvence, average reduced frequency)
Z
R
Z
R
Z
R
ARTIKULACE (článkování)
Z
R
ASIMILACE (spodoba)
Z
R
ASOCIAČNÍ MÍRA (kolokační míra, association measure)
Z
R
Z
R
ATRAKCE (větná spodoba)
Z
R
Z
R
AUTOSÉMANTIKUM (plnovýznamové slovo, autosémantický slovní druh)
Z
R
AUXILIÁR (AUX)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka