ARTIKULACE  (článkování)

Základní

Koordinovaná činnost mluvidel vedoucí k produkci řeči. Podílí se na ní všechny ↗mluvní orgány, pro běžnou charakteristiku jednotlivých ↗hlásek se však od některých složek a. odhlíží (např. se neuvádí činnost ústrojí dechového); přesněji se pak mluví o artikulaci v užším smyslu. Všechny složky a. hlásky mohou být stálé, tj. mohou se realizovat ve všech pozicích, n. se mohou v souvislé řeči dále měnit (↗změny v realizaci hlásek v souvislé řeči).

Hláska je z artikulačního hlediska tvořena základní artikulací: ↗vokoid především postavením hmoty jazyka, ↗kontoid místem a způsobem tvoření (n. při jiné terminologii artikulujícím orgánem a způsobem jeho práce), a doplňkovou artikulací, dotvořením na dalších místech. Hodnocení složek a. jako základních n. doplňkových je v jednotlivých jaz. různé. V č. je např. doplňkovou a. labializace u některých vokálů, znění hlasivek při některých konsonantech, vytvoření rezonančního prostoru vedoucího k sonornosti nazál; v jiných jaz. může mít tuto platnost změna v napětí svalů (tzv. napjatost), využívání přídechu apod. Doplňkové a. mohou být v daném jaz. funkčně relevantní, tj. jsou využívány k diferenciaci základních realizací ↗fonémů: jejich studiem se zabývá jak ↗fonetika, tak i ↗fonologie. Mnohé doplňkové a. jsou funkčně irelevantní, tj. objektivně existují (dotvářejí znění zvuků obvyklé v určitém jaz. (viz ↗artikulační báze), ale k rozlišování významů vyšších jednotek řeči neslouží (např. svalové napětí u konsonantů n. labializace zadních vokálů v č.). To, že jsou funkčně irelevantní, neznamená ovšem, že by byly zcela zbytečné: v řečové komunikaci napomáhají percepci hlásek a mohou nabývat na důležitosti ve zvláštních situacích (např. při šepotu). Viz také ↗sekundární artikulace, ↗artikulační báze.

Rozšiřující
Literatura
  • Hála, B. Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě, 1962, 62.
  • Krčmová, M. Fonetika a fonologie. In PMČ, 1995, 21.
  • Krčmová, M. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty, 2008, 39.
  • Krčmová, M. Fonetika a fonologie, 2009, 39 (http://is.muni.cz/).
  • Laver, J. Principles of Phonetics, 1994.
  • Palková, Z. Fonetika a fonologie češtiny, 1997, 45–79.
  • Romportl, M. & J. Hůrková ad. Fonetika. In 1, 1986, 19–22.
Citace
Marie Krčmová (2017): ARTIKULACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ARTIKULACE (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

fonetika fonologie

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka