Výsledky hledání

hesla autora Klára Osolsobě

Z
R
Z
R
CIRKUMFIX (sdružený afix)
Z
R
CITOSLOVCE (interjekce)
Z
R
ČINITELSKÉ JMÉNO (nomen agentis)
Z
R
DEKLINACE (skloňování)
Z
R
EMOCIONÁLNÍ CITOSLOVCE (emocionální interjekce)
Z
R
FLEXE (ohýbání)
Z
R
HROMADNÉ SUBSTANTIVUM (kolektivum)
Z
R
KMEN (tvaroslovný kmen)
Z
R
KOMPARATIV (2. stupeň)
Z
R
Z
R
KONTAKTOVÉ CITOSLOVCE (kontaktové interjekce)
Z
R
MORFÉMOVÝ ŠEV (morfematický šev)
Z
R
MORFOLOGICKÉ PARADIGMA (tvaroslovné paradigma)
Z
R
MORFOLOGIE (tvarosloví)
Z
R
Z
R
PLURALE TANTUM (pomnožné substantivum)
Z
R
POZITIV (1. stupeň)
Z
R
PREFIXACE (předponové odvozování)
Z
R
ROD (jmenný rod, genus)
Z
R
SLOVESO (verbum)
Z
R
SLOŽENÝ SLOVESNÝ TVAR (analytický slovesný tvar, opisný slovesný tvar, perifrastický slovesný tvar)
Z
R
SUBSTANTIVUM (podstatné jméno)
Z
R
SUPERLATIV (3. stupeň)
Z
R
UKAZOVACÍ ZÁJMENO (demonstrativní zájmeno)
Z
R
VYMEZOVACÍ ZÁJMENO (limitativní zájmeno)
Z
R
Z
R
ZÁJMENNÉ PŘÍSLOVCE (pronominální adverbium)
Z
R
ZÁJMENO (pronomen)
Z
R
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA (číslovka kardinální)
Z
R
ZVUKOMALEBNÉ CITOSLOVCE (onomatopoické interjekce, imitativní interjekce)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena, © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka