HLÁSKOSLOVÍ

Základní

l. Nauka o ↗hláskách, ↗fonetika a ↗fonologie na úrovni segmentů; tradiční termín h. vznikl mnohem dříve, než byly obě disciplíny odlišeny. Jako široké poučení o hláskách, jejich seskupeních a vývoji je tento shrnující název užíván ve starších i současných historických mluvnicích a souvisejících studiích, kde se prolíná s poučením o písmenech, která jsou pro minulost jediným, i když zprostředkovaným zdrojem informací o tom, jaký (zobecněný) repertoár hlásek starší fáze jazyka měly; jejich skutečné znění je výsledkem poznání historické fonetiky, event. historické fonologie. Podobně je termín užíván i dnes v ↗dialektologii, i když v ní je možno popsat i skutečné zvuky řeči; pro název části výkladu je totiž přehledný a vyhovuje pro příjemce, kterými nejsou jen filologové.

2. Součást popisu přirozeného jaz., která pojednává o jeho zvukové stavbě na úrovni segmentů (tedy především o hláskách) a o základních prostředcích a modelech ↗modulace souvislé řeči, o využití hlásek při stavbě slova a jejich alternacích při flexi a derivaci a obvykle i o spisovné výslovnosti. Popis se soustřeďuje na zvukové prostředky kulturní podoby národního jaz. (spisovné), k jiným realizacím se nepřihlíží n. se připomínají nesoustavně. Často zahrnuje také poučení o psaném jaz. včetně pravopisu. Pod tímto tradičním názvem se dnes začleňuje především do mluvnic školních n. určených přímo vyjadřovací praxi (MSČ 1, 1948; ČM, 1986). V novějších mluvnicích se volí pro podobné výklady názvy jako Fonetika a (ve zvláštní kapitole) Fonologie ( 1, 1986), Zvuková a grafická stránka jazyka (ČŘJ, 2000), Fonetika a fonologie (PMČ, 1995; MSoČ 1, 2010) apod.

3. V diachronní mluvnici se termínem h. označuje analýza hlásek z fonologického hlediska, srov. ✍Komárek (1958), Lamprecht v  HMČ (1986).

Rozšiřující
Literatura
  • ČM, 1988, 17–38.
  • ČŘJ, 2000, 29–41.
  • HMČ, 1986.
  • Komárek, M. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví, 1958.
  • 1, 1986, 7–164.
  • MSČ 1, 1948, 11–222.
  • MSoČ 1, 2010, 35–64.
  • PMČ, 1995, 21–64.
Citace
Marie Krčmová (2017): HLÁSKOSLOVÍ. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HLÁSKOSLOVÍ (poslední přístup: 25. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka