VERBERANTA  (švih, tap, flap)

Základní

Konsonant vzniklý rychlým kontaktem dvou artikulačních orgánů. Nejčastěji jsou tvořeny špičkou jazyka, ale existují i v. retné. U jazyčných v. se jazyk rychle vymrští (švihne – proto též švihy) a dotkne patra (zubů n. dásní). Kontakt mezi jazykem a patrem je velmi krátký. V. jsou podobné okluzívám, jelikož u obou dochází ke kontaktu dvou artikulačních orgánů, avšak u v. je výrazně kratší, za strikturou nenarůstá tlak a následně ani nevzniká výrazný šum. V. jsou proto řazeny mezi ↗sonory. V americké angličtině se alveolární v. [ɾ] velmi často vyslovuje místo alveolárních okluzív [t], [d] ve slovech jako latter, ladder. Alveolární v. lze také srovnat s alveolární vibrantou [r], se kterou je např. ve španělštině v kontrastu: [peɾo] pero ‘ale’ × [pero] perro ‘pes’. Vibranty se od v. liší tím, že jsou tvořeny opakovaným kmitáním aktivního artikulačního orgánu, zatímco u v. je kontakt pouze jeden. V. se proto někdy popisují jako jednokmitové vibranty, avšak u vibrant se artikulační orgán pasivně rozkmitá prouděním vzduchu, zatímco u v. je kmit artikulačním orgánem (jazykem) aktivně způsoben. Jednokmitová vibranta se v současné č. zdá být nejrozšířenější realizací /r/ (✍Machač, 2009; ✍Volín, 2010:48) a bývá někdy popisována jako v. Termín verberanta byl pro č. navržen ✍Dubědou (2005:71), jiní užívají švih jako překlad angl. flap. Termíny tapflap jsou obvykle synonyma, ale někteří lingvisté mezi nimi rozlišují (✍Ladefoged & Johnson, 2011:175). Jako tap jsou potom charakterizovány konsonanty, u nichž se aktivní artikulační orgán rychle přiblíží k pasivnímu a následně se od něj rychle oddálí, a jako flap konsonanty, u nichž se aktivní artikulační orgán během svého pohybu krátce dotkne orgánu pasivního. Č. termíny zahrnují obě možnosti.

Rozšiřující
Literatura
  • Ashby, M. & J. Maidment. Úvod do obecné fonetiky, 2015.
  • Čermák, P. Fonetika a fonologie současné španělštiny, 2015.
  • Duběda, T. Jazyky a jejich zvuky, 2005.
  • Ladefoged, P. & K. Johnson. A Course in Phonetics, 2011.
  • Machač, P. Implications of Acoustic Variation for the Segmentation of the Czech Trill /r/. In Esposito, A. & R. Vích (eds.), Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5641, 2009, 173–181.
  • Machač P. & R. Skarnitzl. Fonetická segmentace hlásek, 2009.
  • Olson, K. S. & J. Hajek. Crosslinguistic Insights on the Labial Flap. Linguistic Typology 7, 2003, 157–186.
  • Volín, J. Fonetika a fonologie. In MSoČ 1, 2010, 35–64.
Citace
Aleš Bičan (2017): VERBERANTA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VERBERANTA (poslední přístup: 29. 5. 2024)

Další pojmy:

fonetika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka