HEZITAČNÍ ZVUK

Základní

Zvuk vznikající při hezitaci, tj. při porušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách. Může jít o zvuk vznikající při fonaci, který nemá charakter konkrétní hlásky jaz. a přirovnává se k různě modifikovanému [e], event. zvuku při pokašlávání. V běžné mluvě je zcela běžný, ve veřejném mluveném projevu však bývá hodnocen jako nedostatek (zvuk parazitní, zvuk váhací). V psaném projevu (umělecké stylizaci mluveného projevu) mívá konvenční formu eee, ehm, hm. Má např. funkci jako signál toho, že se mluvčí připravuje k řeči, hledá vhodný výraz, je projevem rozpaků atd. Z hlediska techniky řeči slouží i jako příprava ↗fonace. V tradiční slovnědruhové charakteristice lze h.z. zařadit mezi ↗onomatopoická citoslovce. Podobnou funkci jako h.z. mají v souvislé řeči i některé sémanticky vyprázdnění výrazy, které překlenují pauzy tam, kde mluvčí promýšlí a formuluje odpověď, udržují kontakt s komunikačním partnerem apod. V rétorice se jim říká expletiva, výplňková slova, parazitická slova; nemusí jít o slova v běžném slova smyslu, ale i o slovní spojení n. i krátké věty: Teda já, teda, že, abych tak řekl, to, myslím, víte, já myslím teda, že by se o tom jako mělo jako tento, uvažovat.

Rozšiřující
Literatura
  • Čmejrková, S. & M. Havlík ad. Analýza a hodnocení jazykové úrovně vybraných pořadů České televize za 1. pololetí 2012.
  • Kaderka, P. & Z. Svobodová. Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů. JA 43, 2006, 18–51.
  • Kolářová, I. Názory na neplnovýznamová slova v mluvnických pracích Františka Trávníčka a jejich srovnání s přístupy v lingvistických pracích vzniklých na Moravě v 60.–90. letech 20. století. In Kreiselová, J. (ed.), Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu, 2004, 63–69.
  • Jílková, L. Krásný ztráty v knižní podobě a v korpusu DIALOG. 89, 2006, 242–258.
Citace
Marie Krčmová (2017): HEZITAČNÍ ZVUK. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HEZITAČNÍ ZVUK (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

fonetika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka