ETNOLINGVISTIKA

Základní

Lingvistický přístup zkoumající vztahy mezi jazykem a kulturou. E. se chápe dvojím způsobem. V jednom pojetí ji lze podřadit ↗sociolingvistice (někdy s ní snad dokonce ztotožnit, srov. ✍Helbig, 1991:216n.), zajímá se totiž o jaz. v sociálním kontextu, „jazyk v kultuře“ (srov. ✍Hymes (ed.), 1964); v druhém pojetí jde naopak o „kulturu v jazyce“, tj. o studium způsobů, jak se v sémantických strukturách jaz. projevuje specifická kulturní a historická zkušenost a na ni vázané hodnoty určitého společenství (etnos), jeho ↗jazykový obraz světa. Tento přístup akcentuje propojení kognitivní a kulturní dimenze jazyka (srov. ↗kognitivní etnolingvistika, např. ✍Bartmiński, 2016; ✍Głaz & Danaher ad. (eds.), 2013; ✍Janda(ová), 2007; ✍Vaňková 2009). Zatímco moskevská etnolingvistická škola (✍Tolstaja, 2007; ✍Tolstoj, 2016) se orientuje takřka výhradně na folklorní jaz. (a folklor v kulturněsémiotickém smyslu slova) a směřuje k jazykově‑kulturní rekonstrukci obrazu světa celého slovanského okruhu (✍Tolstoj (ed.), 1995–2012), J. Bartmiński a lublinská škola původní zaměření na lidový jazyk a slovesný folklor (✍Bartmiński (ed.), 1996–2012) překročila a vytvořenou metodologii uplatňuje bez omezení v libovolné sféře národního jaz. (včetně např. politického diskurzu, reklamy aj., a také v souvislosti s uměleckým textem). Zvláštní přístupy uplatňuje A. Wierzbicka, když v kontextu své mezikulturní sémantiky zkoumá kulturně klíčová slova různých jaz. společenství (✍Wierzbicka, 1997), a zejména když pro výklad významu využívá souboru primárních a univerzálních jednotek, jež v rámci svého výkladu vymezila (✍Wierzbicka, 2014). Významná je orientace e. na studium hodnot a jejich manifestace v jazyce a textech (✍Bartmiński (ed.), 2006; ✍Bartmiński (ed.), 2010; ✍Niebrzegowska-Bartmińska, 2010; ✍Puzynina, 1992). Časté jsou srovnávací mezinárodní výzkumy (✍Bartmiński, 2010; ✍Grzegorczykowa & Waszakowa, 2000; ✍Grzegorczykowa & Waszakowa, 2003), nejnověji projekt EUROJOS – jazykový obraz Slovanů a jejich sousedů (✍Abramowicz & Bartmiński ad. (eds), 2012; ✍Abramowicz & Bartmiński ad. (eds), 2014). Jazykověda se v pojetí e. profiluje jako humanitní, filologicky orientovaná disciplína s vazbou na sémiotiku. O kognitivní e. se uvažuje jako o možném společném mezioborovém teoreticko‑metodologickém východisku humanitních věd (✍Anusiewicz, 1995).

V jiném pojetí se e. rozumí zkoumání folkloru (nejen slovesného) na základě lingvistických a kulturněsémiotických metod (✍Bogatyrev & Jakobson, 1971; ✍Jakobson, 1995; ✍Lotman, 1970; ✍Lotman, 2013), často s důrazem na realizaci sémiotických opozic v jazyce a folkloru (✍Ivanov & Toporov, 1965), v širším pojetí srov. např. ✍van Leeuwen‑Turnovcová, 1990; ✍Niebrzegowska‑Bartmińska, 2007; ✍Niebrzegowska‑Bartmińska, 2010). Časté jsou výzkumy magického obrazu světa jako specifické modifikace (běžného) obrazu světa, zejména s vazbou na dimenzi posvátného (sacrum) v lidové slovesné kultuře (✍Bartmiński, 2016; ✍Kajfosz, 2006; ✍Kajfosz, 2009; ✍Kajfosz, 2011) a magickou sémiotiku (✍Vaňková, 2011).

Rozšiřující
Literatura
 • Abramowicz, M. & J. Bartmiński ad. (eds.) Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 1, 2012.
 • Abramowicz, M. & J. Bartmiński ad. (eds.) Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów 2, 2014.
 • Anusiewicz, J. Lingwistyka kulturowa, 1995.
 • Bartmiński, J. (ed.) Słownik stereotypów i symboli ludowych, 1996–2012.
 • Bartmiński, J. (ed.) Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, 2006.
 • Bartmiński, J. Čím se zabývá etnolingvistika? Slovo a smysl 6, 2007, 299–309.
 • Bartmiński, J. Jaké hodnoty spoluutvářejí jazykový obraz světa Slovanů? SaS 71, 2010, 239–339.
 • Bartmiński, J. Jazyk v kontextu kultury. Dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvstiky, 2016.
 • Bogatyrev, P. & R. Jakobson. Folklor jako zvláštní forma tvorby. In Bogatyrev, P. Souvislosti tvorby, 1971, 36–41.
 • Głaz, A. & D. Danaher ad. (eds.) The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, 2013.
 • Grzegorczykowa, R. Problémy pojetí jazykového obrazu světa v perspektivě srovnávacích výzkumů. SaS, 71, 2010, 275–287.
 • Grzegorczykowa, R. & K. Waszakowa. (eds.) Studia z semantyki porównawczej: Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne I, 2000.
 • Grzegorczykowa, R. & K. Waszakowa. (eds.) Studia z semantyki porównawczej: Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne II, 2003.
 • Helbig, G. Vývoj jazykovědy po roce 1970, 1991.
 • Hymes, D. (ed.) Language in Culture and Society, 1964.
 • Ivanov, V. V. & V. N. Toporov. Slavjanskije jazykovyje modelirujuščije semiotičeskije sistemy, 1965.
 • Jakobson, R. Poetická funkce, 1995.
 • Janda, L. A. From Cognitive Linguistics to Cultural Linguistics. Slovo a smysl 8, 2007, 48–68.
 • Kajfosz, J. Pranostika jako relikt magického obrazu světa. Kuděj, 2006, 2, 22–34.
 • Kajfosz, J. Magia w potocznej narracji, 2009.
 • Kajfosz, J. Magie a řád světa v Erbenově Kytici. In K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, 2011, 34–45.
 • Lotman, J. M. Struktura chudožestvennogo teksta, 1970.
 • Lotman, J. M. Kultura a exploze, 2013.
 • Łozowski, P. Panchronia, czyli językoznawstwo bez synchronii. In Pajdzińska, A. & P. Krzyżanowski (eds.), Przeszłość w językowym obrazie świata, 1999, 25–50.
 • Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, 2007.
 • Niebrzegowska-Bartmińska, S. Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře. SaS, 71, 2010, 310–316.
 • Puzynina, J. Język wartości, 1992.
 • Tolstaja, S. Postuláty moskevské etnolingvistiky. Slovo a smysl 8, 2007, 322–339.
 • Tolstoj, N. I. (ed.) Slavjanskie drevnosti: Etnolingvističeskij slovar, 1–5, 1995–2012.
 • Tolstoj, N. I. Magie slova a textu. Moskevská etnolingvistická škola, 2016.
 • van Leeuwen-Turnovcová, J. Rechts und Links in Europa, 1990.
 • Vaňková, I. Kognitivní lingvistika v kulturních souvislostech. In Krámský, D. (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra, 2009, 243–256.
 • Vaňková, I. Přichyl ucho k zemi blíž (Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa). In K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, 2011, 46–66.
 • Wierzbicka, A. Understanding Cultures through Their Keywords: English, Russian, Polish, German, and Japanese, 1997.
 • Wierzbicka, A. Sémantika: elementární a univerzální jednotky, 2014.
Citace
Irena Vaňková (2017): ETNOLINGVISTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ETNOLINGVISTIKA (poslední přístup: 20. 7. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka