ILOKUČNÍ SLOVESO  (ilokuční predikátor)

Základní

Název inspirovaný ↗teorií řečového jednání pro třídu sloves (predikátorů), jimiž lze popsat ↗ilokuční funkce; viz ↗komunikační funkce výpovědi. Většinou, ale nikoli vždy jde o ↗verba dicendi: oznámit, ptát se, poroučet, navrhovat, vyčítat, souhlasit, namítat, varovat, nabízet ... Těchto sloves se užívá v podstatě v trojí funkci: (a) performativně, tj. jejich pronesením k realizaci dané (zamýšlené, míněné ...) ilokuční funkce (tedy KF): Poroučím ti, abys vstal (= ‘vstaň!’); Odmítám se toho zúčastnit! (= ‘neakceptuji výzvu, abych se toho zúčastnil’); viz ↗explicitní performativní formule; (b) deskriptivně, tj. k popisu dané ilokuční funkce:  Pavel mi poručil, abych vstal; Odmítl jsem se toho zúčastnit; typické pro ↗reprodukci prvotních výpovědí, ať už výpovědí již pronesených (Doporučil mi neodpovídat) n. dosud nepronesených (Doporučí / Doporučil by mi neodpovídat); v oblasti literárních textů jako tzv. komentářové charakteristiky ilokučních funkcí přímé řeči literárních postav: „Vždyť máte přece ještě sestru“, namítl Mason; (c) terminologicky, tj. pro označení různých druhů ilokučních aktů (oznamovat, žádat, souhlasit ...); v č. se dává v této terminologické funkci přednost deverbativním substantivům oznámení, žádost aj. a bývá zvykem psát je kapitálkami (OZNÁMENÍ) n. v uvozovkách („oznámení“).

Na výrazové rovině se funkční rozdíl mezi (a) performativním a (b) deskriptivním užitím i.s. projevuje zejména tak, že performativně užitá i.s. (i) mají zprav. formu 1. os. ind. préz.; (ii) často se u nich objevuje výraz tímto: Navrhuji tímto přeložit schůzi na čtvrtek; Tímto končím diskusi aj.; (iii) nemohou mít většinou zápornou podobu; (iv) nemohou být „zpochybněna“ epistémickými částicemi/příslovci typu asi (*Navrhuji asi, abychom si dali kávu); (v) nemohou být „rozvita“ časovými ani místními určeními; (vi) v č. musejí být nedok.: Navrhuji ti (tímto) jiné řešení × *Navrhnu ti (tímto) zítra jiné řešení. Pro některé druhy komunikačních funkcí, např. pro nezavazující výzvy, mohou mít performativně užitá slovesa formu kond.: Prosím tě / Prosil bych tě, abys mu pomohl; Radím ti / Radil bych ti, abys tu vaši chalupu neprodával. V některých institucionalizovaných projevech, např. v soudních verdiktech, jsou performativa v ↗reflexivní formě slovesné: ...a odsuzujete se tímto podle paragrafu 135 k pěti letům vězení (výrok soudce).

Rozšiřující
Literatura
  • Austin, J. L. How to Do Things with Words, 1962.
  • Daneš, F. Verba dicendi a výpovědní funkce. SlavPrag 14, 1973, 115–124.
  • Hirschová, M. Česká verba dicendi v performativním užití, 1988.
  • , 1998.
  • Searle, J. R. Speech Acts, 1969.
  • Šoltys, O. Verba dicendi a metajazyková informace, 1983.
Citace
Miroslav Grepl (2017): ILOKUČNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ILOKUČNÍ SLOVESO (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

pragmatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka