TYPY PSACÍCH SOUSTAV

Základní

Nejzákladnějším kritériem pro určení typu ↗psací soustavy je klasifikace na plerématické a kenématické soustavy.

Soustavy plerématické // soustavy plerémické (z řeckého plērēs ‘plný’) reprezentují saussuriánské znaky v jejich komplexnosti označujícího a označovaného (srov. ↗znak). Plerémický systém svou organizací odpovídá martinetovskému členění prvního řádu (ekvivalentní tedy členění na morfy/morfémy; srov. ↗dvojí artikulace). Příkladem písemné soustavy, užívající plerémických systémů, je psací soustava čínštiny. Nejmenší jednotkou plerémické soustavy je logogram (též logograf), logogramy tedy vyjadřují celé morf(ém)y. Jako plerématický systém ale můžeme považovat i systém založený na ideogramech (též ideografech). Ideogramy reprezentují přímo ideu, ne morf/morfém. V některých případech je hranice nezřetelná, některá písma totiž umožňují i dvojí výklad toho kterého prvku: např. akkadský (původně sumerský) ideogram IL (sumersky DIĜIR) ‘božstvo’ může být čten i jako logogram ‘bůh’, ba dokonce i kenématicky jako pouhá slabika il. Zvláštním případem ideogramu je piktogram (piktograf), kdy je použito neschematického obrázku pro vyjádření ideje. Z hlediska diachronního jsou piktogramy prvním stupněm vývoje písma, ideogramy jejich zabstraktněním, logogramy pak vrcholem vývoje plerématických písem. Za plerématické prvky ale můžeme považovat i figury, jako jsou například číslice či logické operátory.

Soustavy kenématické // soustavy kenémické (z řeckého kenos ‘prázdný’) reprezentují pouze označující jaz. znaku, buď v podobně slabičné n. hláskové. Kenématické systémy zachycují martinetovské prvky druhého členění, tj. označující jaz. znaku. Jedním z typů jsou sylabogramy (sylabografy), které vyjadřují celou slabiku. Typickým sylabickým písmem jsou ta, která jsou odvozena od systému písem indických (brahmí a pozdější). Jsou typická i pro většinu starých blízkovýchodních písem (kde jim konkurují i logogramy a fonogramy), včetně minojského a obou mykénských písem. Rovněž japonské abecedy hiragana a katakana jsou příkladem sylabických písemných soustav, ty jsou ale doplňkem základní soustavy logogramové kanži, odvozené od čínské psací soustavy.

Jednodušší systém pak mají soustavy fonogramové // soustavy fonografické, které respektují buď fonémové složení jaz. formy (písma fonologická) či fonetické (písma fonetická). Za první příklad takového systému může posloužit řecká alfabeta, od ní odvozená latinka či nezávisle odvozená cyrilice a písemné soustavy na nich založené.

V praxi se setkáváme se smíšenými psacími soustavami: soustavy egyptských hieroglyfů či mezopotamského klínopisu mají jak logogramy, tak i sylabogramy a fonogramy. I v latinkových psacích soustavách se objevují čisté ideogramy (např. číslice), jako logogramy pak můžeme chápat i zkratky (např. právě např.). Jako logogramický lze chápat i rozdíl mezi českými býtbít, nezaložený na foneticko-fonologické realitě. Zde je ve funkci logogramové využit starý protiklad historický.

Rozšiřující
Literatura
 • Coulmas, F. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 2006, 224, 309, 405–406, 520–521.
 • Čadil, J. Psaný jazyk, grafémy, psané texty. SaS 54, 1993, 9–17.
 • Haas, W. Phono-Graphic Translation, 1970, 176.
 • Pulgram, E. Graphic and Phonic Systems: Figurae and Signs. Wd 21, 1965, 208–224.
 • Ruszkiewicz, P. Modern Approaches to Graphophonemic Investigations in English, 1976, 24–59.
 • Sgall, P. Lingvistický pohled na český pravopis I. SaS 55, 1994, 168–177.
 • Sgall, P. Lingvistický pohled na český pravopis II. SaS 55, 1994a, 270–286.
 • Simpson, J. M. Y. Writing Systems: Principles and Typology. In Asher, R. E. (ed.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, 1994, 5056–5061.
 • Starý, Z. Psací soustavy a český pravopis, 1992, 11–36.
 • Vachek, J. Psaný jazyk a pravopis. In Havránek, B. & J. Mukařovský (eds.), Čtení o jazyce a poezii, 1942, 231–277.
 • Vachek, J. K obecným otázkám pravopisu a psané normy jazyka. SaS 25, 1964, 117–126.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): TYPY PSACÍCH SOUSTAV. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TYPY PSACÍCH SOUSTAV (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

grafémika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka