ORTOGRAFIE

Základní

1. Ekvivalent slova ↗psací soustava, což je nepřesné, neboť psací soustava je pojem širší než o.

2. Ekvivalent slova pravopis; ustálený způsob užití psací soustavy, zejména v českém prostředí spojovaný s pojmem ↗jazykové kultury. U pravopisu takto chápaného hovoříme o pravopisném úzu, tento je pak dán čistě arbitrárně společenskou konvencí, povětšinou nápodobou o. předchozí (uzuální o.). Od tohoto úzu psaní je odvozená jistá norma, často sledující z úzu odvozenou preskripční normu (preskripční o.). První systém je vlastní například psací soustavě a o. angličtiny, druhý systém pak psací soustavě a o. češtiny, která je posledních sto let regulována úředními Pravidly českého pravopisu, ale předtím byla také normována preskripcí pomocí soukromých (neúředních) Brusů. Před počátkem národního obrození byla pak česká o. (tradičně a ne zcela přesně zvaná ↗bratrský pravopis) typickou uzuální o., vedenou příkladem a nápodobou starších vzorů. Přechod k normované o. je spjat s ↗pravopisnými reformami, zvláště s tou, která je spojena s Dobrovským (iotistickou); viz ↗obrozenský pravopis. Viz také ↗český pravopis, ↗pravopisné reformy, ↗pravopisný korektor.

Vývoj č. pravopisu viz ↗primitivní pravopis, ↗spřežkový pravopis, ↗diakritický pravopis, ↗bratrský pravopis, ↗obrozenský pravopis.

Rozšiřující
Literatura
 • Coulmas, F. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 2006, 379–380.
 • Gleason, H. A. An Introduction to Descriptive Linguistics, 1967, 408–424.
 • Nerius, D. & J. Scharnhorst. Grundpositionen der Orthographie. In Nerius, D. & J. Scharnhorst (eds.), Theoretische Probleme der deutschen Orthographie, 1980, 11–73.
 • Riehme, J. Zur Problematik der orthographischen Regel. In Nerius, D. & J. Scharnhorst (eds.), Theoretische Probleme der deutschen Orthographie, 1980, 260–272.
 • Ruszkiewicz, P. Modern Approaches to Graphophonemic Investigations in English, 1976, 24–49.
 • Sgall, P. Lingvistický pohled na český pravopis I. SaS 55, 1994, 168–177.
 • Sgall, P. Lingvistický pohled na český pravopis II. SaS 55, 1994, 270–286.
 • Starý, Z. Psací soustavy a český pravopis, 1992, 11, 41.
 • Šefčík, O. K základním pojmům grafémiky. In Čornejová, M. & L. Rychnovská ad. (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 2010, 30–38.
 • Vachek, J. K obecným otázkám pravopisu a psané normy jazyka. SaS 25, 1964, 117–126.
 • Viz také Český pravopis.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): ORTOGRAFIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ORTOGRAFIE (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

grafémika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka