JAZYKOVÁ SITUACE

Základní

Pojmem j.s. se nejčastěji rozumí:

1. množina jazykových ↗variet (včetně variet různých jazyků), které se užívají na určitém geograficky vymezeném celku nebo v jinak vymezeném sociálním prostoru (stát, region, město, podnik, nemocnice, škola apod.), např. j.s. v České republice, j.s. v Karlových Varech, j.s. v podniku Hyundai;

2. fungování konkrétního jazyka, např. j.s. češtiny.

Při popisu j.s. ve smyslu (1) se v zásadě uplatňuje i pojetí (2), i když to nebývá explicitně reflektováno: srov. j.s. němčiny (ve smyslu menšinového nebo cizího jazyka) v České republice.

Rozšiřující

Do č. (socio)lingvistiky pojem j.s. zaváděl ✍Jedlička (1978), ✍Jedlička (1982), který v j.s. zdůrazňoval tři složky: (i) rozsah a způsob užívání jazyků a jejich variet v různých komunikačních sférách, (ii) vztahy mezi jazyky a jejich varietami z hlediska jejich společenské hierarchie a jejich distribuce a konkurence v různých komunikačních sférách, (iii) druh a intenzita postojů uživatelů jazyka k jazykům a jejich varietám (✍Jedlička, 1982:52). Jedličkův koncept j.s. využíval při popisu fungování č. také ✍Daneš (1997), ✍Daneš (2003).

Novým prvkem v chápání j.s. bylo zapojení teorie ↗jazykového managementu, čímž se vedle faktorů makrosociálních do popředí dostaly i faktory mikrosociální, perspektiva běžného mluvčího a zřetel k tomu, co se děje v konkrétních interakcích (viz ✍Nekvapil, 2000; ✍Neustupný & Nekvapil, 2003).

Pozoruhodnou syntézou dosavadních přístupů je koncepce j.s. ✍Homoláče & Mrázkové (2014), věnovaná j.s. češtiny. V j.s. vyčleňují dvě základní komunikační oblasti, oblast běžného dorozumívání a oblast realizace vyšších komunikačních cílů. Dalšími nástroji využívanými k popisu j.s. jsou sociální sféry (např. administrativa, masová média, rodina, volný čas), ↗stylotvorné faktory (mluvenost/psanost, připravenost/nepřipravenost, oficiálnost/neoficiálnost, veřejnost/neveřejnost) a chování k jazyku, resp. zacházení s jazykem a promluvami neboli ↗jazykový management. Oblast běžného dorozumívání a oblast realizace vyšších komunikačních cílů pak charakterizují prostřednictvím jejich vztahu k sociálním sférám, stylotvorným faktorům a jazykovému managementu.

✍Nekvapil (2000), ✍Nekvapil (2003) zdůrazňuje, že pro charakteristiku j.s. je důležité zachytit i aktivity lingvistů jakožto aktérů organizovaného jazykového managementu, neboť popisy j.s., které lingvisté produkují, jsou součástí právě těch j.s., které sami popisují. Lingvisté nestojí vně j.s., nejsou jejich pouhými objektivními analytiky, ba dokonce způsob, jak j.s. popisují, může j.s. ovlivňovat (✍Nekvapil, 2003).

Literatura
 • Daneš, F. Situace a celkový stav dnešní češtiny. In Daneš, F. a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí, 1997, 12–24.
 • Daneš, F. The Present-day Situation of Czech. International Journal of the Sociology of Language 162, 2003, 9–18.
 • Homoláč, J. & K. Mrázková. K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. SaS 75, 2014, 3–38.
 • Jedlička, A. Spisovný jazyk v současné komunikaci, 1978.
 • Jedlička, A. Theorie der Literatursprache. In Scharnhorst, J. & E. Ising (eds.), Grundlagen der Sprachkultur: Beiträge der Prager Linguistik zur Sprachtheorie und Sprachpflege 2, 1982, 40–91.
 • Nekvapil, J. Language Management in a Changing Society. In Panzer, B. (ed.), Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende, 2000, 165–177.
 • Nekvapil, J. O vztahu velkých a malých slovanských jazyků. Lětopis 50, 2003, 113–127.
 • Nekvapil, J. On the Language Situation in the Czech Republic: What Has (not) Happened after the Accession of the Country to the EU. In Ammon, U. & K. J. Mattheier ad. (eds.), Linguistic Consequences of the EU-Enlargement (= Sociolinguistica 21), 2007, 36–54.
 • Nekvapil, J. & M. Nekula. K jazykové situaci v nadnárodních podnicích působících v České republice. SaS 67, 2006, 83–95.
 • Nekvapil, J. & M. Sloboda ad. Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information, 2009.
 • Neustupný, J. V. & J. Nekvapil. Language Management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning 4, 2003, 181–366.
Citace
Jiří Nekvapil (2017): JAZYKOVÁ SITUACE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/JAZYKOVÁ SITUACE (poslední přístup: 23. 2. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka