GRAFÉMIKA

Základní

Lingvistická disciplína, která zkoumá systémy symbolů určené ke komunikaci v psané formě jazyka, zvláště ↗grafy, ↗grafémy a jejich vzájemné vztahy, tj. ↗psací soustavu obecně a daného jaz. zvláště. Psací forma se od akustické formy či znakování („↗znakové řeči“), optických signálů typu morseovky, vlajkového kódu atd. liší svou výraznější trvalostí, její označované je možné vnímat opakovaně, v různou dobu, dokud je fyzicky zachováno. G. se tedy zabývá psanou formou (označovaným) jaz. znaku v de Saussurově tradici. Vztah mezi psanou formou a obsahem je arbitrární a společensky závazný, obdobně jako to platí pro akustické označované a jeho vztah k označovanému jaz. znaku. G. předpokládá, že psaný text je tvořen řetězci konkatenovaných grafů, popisuje tyto řetězce a grafy a nalézá grafémy za (alo)grafy podobně, jako fonologie pracuje s řetězci konkatenovaných fónů a nalézá fonémy za (alo)fony.

Je důležité odlišit g. od paleografie. G. je nauka zkoumající psací soustavy, v principu synchronně, zatímco paleografie je pomocná historická disciplína zaměřená na vývoj písma. Někdy se vedle g. zavádí i grafétika, která by vůči g. stála v podobné opozici jako fonetika k fonologii; předpokládaná grafétika je ale vlastně jen synchronním aspektem paleografie.

Rozšiřující
Literatura
 • Bazell, C. E. The Grapheme. Litera 3, 1956, 43–46.
 • Catach, N. The Grapheme: Its Position and its Degrese of Autonomy with Respect to the System of the Language. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 1–10.
 • Coulmas, F. The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 2006, 176–178.
 • Čadil, J. Psaný jazyk, grafémy, psané texty. SaS 54, 1993, 9–17.
 • Erhart, A. Úvod do studia jazyka, 2000, 169.
 • Gallmann, P. The Graphic Elements of German Written Language. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 43–79.
 • Hall, R. A. A Theory of Graphemics. Acta Linguistica 8, 1960, 13–20.
 • Kohrt, M. The Graphic Elements of German Written Language. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 80–96.
 • Nerius, D. Zur Bestimmung und Differenzierung der Prinzipien der Orthographie. In Augst, G. (ed.), New Trends in Graphemics and Orthography, 1986, 11–24.
 • Pulgram, E. Phoneme and Grapheme: A Paralell. Wd 7, 1951, 15–20.
 • Pulgram, E. Graphic and Phonic Systems: Figurae and Signs. Wd 21, 1965, 208–224.
 • Ruszkiewicz, P. Modern Approaches to Graphophonemic Investigations in English, 1976, 24–29.
 • de Saussure, F. Cours de linguistique générale, 1916, česky Kurs obecné lingvistiky, 1989, 95–96.
 • Simpson, J. M. Y. Writing Systems: Principles and Typology. In Asher, R. E. (ed.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, 1994, 5052.
 • Šefčík, O. K základním pojmům grafémiky. In Čornejová, M. & L. Rychnovská ad. (eds.), Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 2010, 30–38.
 • Vachek, J. Some Remarks on Writing and Phonetic Transcription. Acta Linguistica 5, 1945–1949, 86–93.
Citace
Ondřej Šefčík (2017): GRAFÉMIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GRAFÉMIKA (poslední přístup: 29. 5. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka