FRAZEOGRAFIE

Základní

Aplikovaná disciplína zabývající se teorií a praxí tvorby frazeologických slovníků (vydělených pro jejich specifičnost z obecné výkladové lexikografie), obecněji shromažďováním a popisem frazeologického výraziva. V č. je představovaná hlavně koncepcí a popisem uplatněnými ve velkém Slovníku české frazeologie a idiomatiky (SČFI, 2009) – jde o 2., přepracované vydání Čermák, F. & J. Hronek ad. (1983), Čermák, F. & J. Hronek ad. (1988), Čermák, F. & J. Hronek ad. (1994), doplněné o Čermák, F., Výrazy větné. Patří i mezinárodně k největším a nejpropracovanějším svého druhu; navazuje na taková díla, jako jsou práce J. Zaorálka, V. Flajšhanse a F. L. Čelakovského; viz ↗frazeologický slovník.

F. usiluje nejen o samostatný popis frazeologie (proti popisu tradičně omezenému a integrovanému do obecných slovníků), ale i o nezbytné zachycení úzu a kontextu užití frazémů a idiomů a hlavních typů jejich ↗anomálnosti, tedy informací, které běžné slovníky nenabízejí. Zvláštní problém představuje ve f. princip řazení, status lemmatu, povaha metajazyka, technika zachycení různých pragmatických funkcí ad. Specifické rysy f. zahrnují, na rozdíl od standardní lexikografie, přístupy zachycující potencialitu významu a úzu na jedné straně a prototypické vystižení aktantů frazému na straně druhé, což je aktuální zvláště u frazémů propozičních. Byl vytvořen také specifický onomaziologický tezaurus, vycházející ze SČFI (2009), který je metodologicky odlišný od tezauru „jednoslovného“ v tom, že pracuje s metajazykem promítnutým do víceslovných hesel (v tisku).

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeografie. In Čermák, F. & R. Blatná (eds.), Manuál lexikografie, 1995, 116–136.
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • Čermák, F. & J. Hronek. Heslo frazeologického slovníku a systémové souvislosti. AUC‑Philologica 4–5, SlavPrag 25, 1982, 231–237.
  • Čermák, F. & J. Hronek ad. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1. Přirovnání, 1983.
  • Čermák, F. & J. Hronek ad. Slovník české frazeologie a idiomatiky 2. Výrazy neslovesné, 1988.
  • Čermák, F. & J. Hronek ad. Slovník české frazeologie a idiomatiky 3. Výrazy slovesné, 1994.
  • SČFI, 2009.
  • Viz též Frazeologický slovník.
Citace
František Čermák (2017): FRAZEOGRAFIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/FRAZEOGRAFIE (poslední přístup: 13. 6. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka