CORPUS-DRIVEN VÝZKUM  (korpusem inspirovaný výzkum, korpusem řízený výzkum)

Základní

Jeden ze dvou přístupů k vytěžování ↗korpusů, vymezuje se v opozici ke corpus-based výzkumu (korpusem ověřovanému výzkumu). Východiskem v c.d.v. (stejně jako v jakýchkoli jiných přístupech) je na introspekci založená hypotéza. C.d.v. ovšem při jejím ověřování uplatňuje indukci radikálněji než corpus-based výzkum a spíše než o omezení rozsahu platnosti hypotézy pouze na ty případy, které jsou s ní v souladu, se snaží o její reformulování, které by bylo deskriptivně přiměřené pro všechny jevy, jichž se daný výzkumný problém týká. Rozdíl mezi corpus-based výzkumem a c.d.v. tak spočívá především v míře vlivu, který je badatel ochoten při formulování hypotézy přenechat samotným jaz. datům (na úkor své intuice, získané znalosti o jaz. a introspekci). C.d.v. tak badatele zavazuje k vytváření konzistentních hypotéz o datech jako celku (korpus v tomto přístupu tedy nevystupuje pouze jako soubor dokladů, které by měly podpořit introspekci, ale jako východisko pro reformulování či doformulování hypotézy). Nejtypičtějším příkladem c.d.v. jsou jakékoli druhy syntagmatických ustálených spojení (↗kolokace, lexical bundles apod.), jejichž existence je patrná až při zkoumání rozsáhlého vzorku dat.

Rozšiřující
Literatura
  • Baker, P. & A. Hardie ad. A Glossary of Corpus Linguistics, 2006.
  • Cvrček, V. & D. Kováříková. Možnosti a meze korpusové lingvistiky. 94, 2011, 113–133.
  • Čermák, F. Základy lingvistické metodologie. Nástin hlavních principů na pozadí obecné teorie vědy, 1993.
  • Tognini-Bonelli, E. Corpus Linguistics at Work, 2004.
Citace
Václav Cvrček (2017): CORPUS-DRIVEN VÝZKUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/CORPUS-DRIVEN VÝZKUM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka