CORPUS-BASED VÝZKUM  (korpusem ověřovaný výzkum, na korpusu založený výzkum)

Základní

Jeden ze dvou přístupů k vytěžování ↗korpusů, vymezuje se v opozici ke ↗corpus‑driven výzkumu (korpusem inspirovanému výzkumu). Základem c.b.v. je postup od introspektivně vybudované hypotézy směrem k jejímu ověřování na rozsáhlých datech. Pro hypotézu jsou pak nacházeny doklady, které ji potvrzují n. vyvracejí, na jejich základě je modifikována a zpřesňována; výzkum se ovšem nesnaží vystoupit z rámce tradičních popisných kategorií. Jaz. korpus využívaný při c.b.v. je zde především zdrojem informace o frekvenci sledovaných forem a jevů, která je introspekcí nedostupná, nástrojem exemplifikace a zdrojem dat pro testování hypotéz. To umožňuje dospět k velké míře shody mezi popisem a zkoumanou jaz. realitou, příp. omezit platnost lingvistických hypotéz a tvrzení na určitou oblast jaz.

Rozšiřující
Literatura
Citace
Václav Cvrček (2017): CORPUS-BASED VÝZKUM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/CORPUS-BASED VÝZKUM (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

korpusová lingvistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka