VERBÁLNÍ FRAZÉM

Základní

Takový ↗kolokační frazém, který jako celek v textu funguje jako rozvinuté verbum. Jeho vnitřní komponentová struktura může být různá, vždy však obsahuje aspoň jedno verbum, např. V – S, V – A, V – ADV, V – V a podtypy. Srov. chytat lelky, ležet někomu na srdci, bejt levej na něco, přijít zkrátka, umět se narodit, oplácet dobrý dobrým a zlý zlým aj. V.f. je jedním z nejčastějších typů (kolokačních) frazémů. SČFI (2009) jich obsahuje 10 097 a množství verbonominálních kvazifrazémů, které sem funkčně patří taky.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • SČFI, 2009.
  • Viz také Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): VERBÁLNÍ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/VERBÁLNÍ FRAZÉM (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka