TEMATICKÁ KONCENTRACE TEXTU

Základní
Rozšiřující

Vyjádření míry zaměřenosti textu na ústřední téma či témata. Princip měření t.k.t. je založen na vlastnostech rankové frekvenční distribuce zvolených jednotek (zpravidla jde o slovní tvar či lemma) a tzv. h-bodu, který je definován jako místo, kde se pořadí slova rovná jeho frekvenci, tj.

r = f (r)

kde r je pořadí jednotky a f(r) její frekvence v daném pořadí.

H-bod reprezentuje tzv. pevný bod v rankové frekvenční distribuci a je možné jej v této distribuci vnímat jako přibližnou hranici mezi jednotkami synsémantickými a autosémantickými; viz ✍Popescu (2006); ✍Popescu & Vidya ad. (2009:95–100):

Texty, u nichž se v oblasti synsémantik nevyskytuje žádné autosémantikum, jsou označovány jako tematicky neutrální, texty, u nichž se v oblasti synsémantik autosémantikum vyskytne, jako texty tematicky koncentrované. Tematická váha (TV) autosémantika, jež se vyskytne nad h-bodem, je definována na základě vzdálenosti autosémantika od h-bodu a jeho frekvence, přičemž je normalizována sumou pořadí všech jednotek nad h-bodem a nejvyšší frekvencí zvolené jednotky v textu, konkrétně

kde h je h-bod, r' je pořadí jednotky nad h-bodem, f(r') je její frekvence a f(1) je nejvyšší frekvence zvolené jednotky v textu. Tematická koncentrace (TK) celého textu je pak dána součtem hodnot tematických vah jednotlivých autosémantik, tj.

Výhodou měření t.k.t. je to, že lze rozdíly TK statisticky testovat (viz ✍Čech & Popescu ad., 2014:25–27). Metoda t.k.t. byla použita v textologii (✍Sanada(ová), 2013), literární teorii a historii (✍Wilson, 2009; ✍Davidová Glogarová & David ad., 2013; ✍Davidová Glogarová & Čech, 2013), v historické sémantice (✍David & Čech ad., 2013) a v analýze politických projevů (✍Tuzzi(ová) & Popescu ad., 2010; ✍Čech, 2014). Existují i variantní způsoby měření t.k.t., konkrétně sekundární t.k.t. a proporcionální t.k.t. (✍Čech & Popescu ad., 2014).

Literatura
 • Čech, R. Language and Ideology: Quantitative Thematic Analysis of New Year Speeches Given by Czechoslovak and Czech Presidents (1949‒2011). Quality & Quantity 48, 2014, 899–910.
 • Čech, R. & I.-I. Popescu ad. Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů, 2014.
 • Čech, R. & R. Garabík ad. Testing the Thematic Concentration of Text. Journal of Quantitative Linguistics 22, 2015, 215–232.
 • David, J. & R. Čech ad. Slovo a text v historickém kontextu ‒ perspektivy historickosémantické analýzy jazyka, 2013.
 • Davidová Glogarová, J. & J. David ad. Analýza tematické koncentrace textu – komparace publicistiky Ladislava Jehličky a Karla Čapka. SaS 74, 2013, 41–54.
 • Davidová Glogarová, J. & R. Čech. Tematická koncentrace textu – některé aspekty autorského stylu Ladislava Jehličky. 96, 2013, 234–245.
 • Popescu, I.-I. Autosemantic Compactness of Texts. In Altmann, G. & I. Zadorozhna ad. (eds.), Problems of General, Germanic and Slavic Linguistics, 2006, 472–480.
 • Popescu, I.-I. & M. N. Vidya ad. Word Frequency Studies, 2009.
 • Sanada, H. Thematic Concentration in Japanese Prose. In Obradović, I. & E. Kelih ad. (eds.), Methods and Applications of Quantitative Linguistics, 2013, 26–29.
 • Tuzzi, A. & I.-I. Popescu ad. Quantitative Analysis of Italian Texts, 2010.
 • Wilson, A. Vocabulary Richness and Thematic Concentration in Internet Fetish Fantasies and Literary Short Stories. Glottotheory 2, 2009, 97–107.
Citace
Radek Čech, Miroslav Kubát (2017): TEMATICKÁ KONCENTRACE TEXTU. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/TEMATICKÁ KONCENTRACE TEXTU (poslední přístup: 21. 4. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka