JAZYKOVÝ FRAKTÁL

Autor: Jan Andres
Základní
Rozšiřující

Vzhledem k izomorfismu, při korespondenci

,         ,        

mezi pro ekvivalentní formou ↗Menzerathova–Altmannova zákona (MAZ), tj.

Moranovým–Hutchinsonovým vzorcem pro výpočet soběpodobnostní dimenze ↗matematického fraktálu, tj.

kde m značí počet jeho částí na každé škále a r odpovídající faktor kontrakce, lze za předpokladu, že modelová fraktální množina je buď totálně nesouvislá n. se její části nanejvýš dotýkají, vyslovit definici j.f. následovně. J.f. může být jen taková jazyková struktura, která splňuje MAZ na všech známých jazykových úrovních, a to vždy s kladnými tvarovými parametry b > 0. V takovém případě totiž její matematický model aproximuje jistý cyklicky (blokově) soběpodobný fraktál, jehož dimenze D se rovná převrácené hodnotě aritmetického průměru tvarových parametrů b > 0.

Uvažujeme‑li tedy n jazykových úrovní rozlišených indexy i = 1, 2, … n, s odpovídajícími tvarovými parametry bi > 0, i = 1, 2, … n, pak hodnotu

nazveme, vzhledem k výše uvedené korespondenci, stupněm sémantičnosti daného jazykového fraktálu, resp. dimenzí jemu modelově přiřazeného (na základě výše zmíněného izomorfismu) cyklicky soběpodobnému fraktálu.

Fraktální analýza textu tedy slouží mj. ke stanovení stupně jeho sémantičnosti a umožňuje modelovou vizualizaci jazykových struktur. Viz také ↗hypotéza fraktální struktury jazyka, ↗matematický fraktál, ↗Menzerathův–Altmannův zákon.

Literatura
  • Andres, J. On de Saussure’s Principle of Linearity and Visualization of Language Structures. Glottotheory 2, 2009, 1–14.
  • Andres, J. On a Conjecture about the Fractal Structure of Language. Journal of Quantitative Linguistics 17, 2010, 101–122.
Citace
Jan Andres (2017): JAZYKOVÝ FRAKTÁL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/JAZYKOVÝ FRAKTÁL (poslední přístup: 13. 6. 2024)

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka