GRAMATICKÝ FRAZÉM

Základní

↗Kolokační frazém mající široce gramatickou funkci, a tedy funkci víceslovného synsémantika. Ke g.f. se řadí i frazémy se substituční funkcí, tedy pronominální a numerální. V praxi jde o šest funkčně různých typů kombinací s ekvivalencí k jednoslovným slovním druhům: (1) prepoziční, např. v souvislosti s, na rozdíl od, co do, v závislosti na, v intencích aj. (jinak víceslovné předložky, kterých je v jaz. víc než předložek jednoslovných), (2) konjukční, např. i když, než aby, čím... tím, dříve než (víceslovné spojky), (3) partikulární, např. co když, jen tak, že by...?, ...že jo? (víceslovné částice, kterých je v jaz. víc než jednoslovných), (4) interjekční, např. No tohle!, Ježíš Marjá!, Do prdele! (víceslovná citoslovce), spadají sem i přechodné typy (5) pronominální, např. nějaký ten, jeden každý (víceslovná zájmena, je jich málo), a (6) numerální, např. první poslední (víceslovné číslovky). SČFI (2009) obsahuje celek 542 g.f., který však zahrnuje jen frazémy prepoziční, konjunkční a partikulární.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
  • SČFI, 2009.
  • Viz též Frazém a idiom.
Citace
František Čermák (2017): GRAMATICKÝ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/GRAMATICKÝ FRAZÉM (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka