EPISTOLÁRNÍ STYL  (korespondenční styl, listovní styl)

Základní

Styl obvykle nevyčleňovaný na základě zvláštní funkce jaz. projevu (neřadí se tedy k ↗funkčním stylům), ale podle prostředí (soukromého n. veřejného) a na základě zobecnění převládajících stylotvorných činitelů psanosti, adresnosti a dialogičnosti (dopis nebo jiný korespondenční útvar lze chápat jako repliku dialogu). Souvislost s odpovídajícími funkčními styly se však stává východiskem klasifikace jednotlivých druhů e.s. S ↗hovorovým stylem (běžně dorozumívacím) se spojuje korespondence soukromá (v dopisech soukromých, důvěrných, rodinných, přátelských), s ↗administrativním stylem korespondence oficiální (hospodářská, úřední, pracovní, diplomatická), pro niž je příznačná pestrá žánrová diferenciace, s ↗publicistickým stylem a ↗řečnickým stylem dopisy otevřené n. adresované širší veřejnosti. ↗Umělecký styl a styl vědecký se uplatňuje v korespondenci umělců, resp. vědců, zejména tehdy, bývá‑li určena i jiným čtenářům než bezprostřednímu adresátovi. Útvary e.s. se vyznačují ustálenou grafickou úpravou (v oficiálním styku je tato úprava vymezena normou ČSN 01 6910) a ustáleným kompozičním uspořádáním (zahrnujícím oslovení, úvodní a závěrečné pozdravné a zdvořilostní formule), vyjádření hlavního účelu listu, datum, podpis aj. Uplatnění nespis.jaz. prostředků je stylovým příznakem důvěrnosti, emocionálnosti n. neoficiálního, přátelského vztahu pisatele k adresátovi.

Rozšiřující
Literatura
  • Čechová, M. Regulativní a operativní funkce jako konstituující faktor projevu. Funkční styl administrativní. In Čechová, M. & M. Krčmová ad. Současná stylistika, 2008, 230–243.
  • Hladká, Z. a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS, 2005.
  • Hladká, Z. a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen, 2013a.
  • Hladká, Z. a kol. 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování, 2013b.
  • Hoffmannová, J. Mluvená čeština v zrcadle „psané komunikace“ na chatu. In Čmejrková, S. & J. Hoffmannová (eds.), Mluvená čeština: Hledání funkčního rozpětí, 2011, 393–408.
  • Jelínek, M. Epistolární styl. In Karlík, P. & J. Pleskalová ad. (eds.), Pocta Dušanu Šlosarovi, 1995, 126–137.
  • Kraus, J. & J. Hoffmannová. Písemnosti v našem životě, 2005.
  • Krčmová, M. Spontánnost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl prostěsdělovací. In Čechová, M. & M. Krčmová ad. Současná stylistika, 2008, 192–207.
  • Pravdová, M. & I. Svobodová ad. (eds.) Akademická příručka českého jazyka, 2014.
  • Ruščák, F. Štylistika epištolárnych textov, 2002.
Citace
Jiří Kraus (2017): EPISTOLÁRNÍ STYL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/EPISTOLÁRNÍ STYL (poslední přístup: 21. 4. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka