BINOMIÁL

Základní

↗Kolokační frazém, jehož struktura je založena na iterativní kombinaci různého druhu, zvl. juxtaponovaném opakování dvou komponentů stejného slovního druhu n. přímo opakování téže slovní formy. Komunikační efekt b. je velmi výrazný. Nejčastější jsou b. funkčně substantiva, jsou tu však i další, adjektiva, adverbia, ba i slovesa. Srov. světla a stíny, bez hlavy a paty, rub a líc, den co den, z ničeho nic, Jeníček a Mařenka, David a Goliáš; neslaný nemastný, široko daleko, dohnat a předehnat apod. Sémanticky mohou vyjadřovat zesílenou identitu, zvl. přítomností synonymních forem, srov. šalba a klam, alternativní volbu, např. peníze, nebo život apod. B. je velmi starý typ frazému, který zná řada jazyků. Neustáleně se užívá jeho struktura autorsky při tvoření dalších párů (někdy i v oblasti proprií) stojících už za hranicemi frazeologie, srov. název jednoho televizního seriálu Zákon a pořádek aj.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): BINOMIÁL. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/BINOMIÁL (poslední přístup: 25. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka