ČEŠTINA NA BLOGU

Základní

Původní označení v angl. slovním spojení web log (✍Šindelář, 2006), přičemž log je angl. výraz pro deník. Přesněji je blog typem komunikace spojeným výhradně s prostředím internetu; jde o volně dostupný prostředek k veřejnému sdílení nejen textového, ale rovněž multimediálního obsahu (fotoblogy, videoblogy) v prostoru webových stránek. Od 90. let 20. stol. až do počátku 21. stol. se blogy realizovaly nejčastěji jako soukromé webové stránky jednotlivců (blogerů), sloužící k prezentování subjektivních názorů či postřehů formou obsahově i formálně nenormovaných textů. Nejen v č. prostředí však blogy posléze začaly sloužit jako platforma veřejného publikování textů umožňující svobodu vyjadřování (✍Ringmar, 2007), a to díky vzniku speciálních serverů určených k tomuto účelu, nezřídka propojených s internetovými servery tištěných zpravodajských deníků (např. web Blog.iDnes.cz). Tento fakt vedl v internetové diskusi k masové interakci jak mezi blogery a čtenáři, tak mezi blogery navzájem, stejně jako mezi blogery a médii.

Nezanedbatelný vliv na vývoj blogů měl rovněž vznik sociálních sítí, jež se podílely a podílejí na specializaci blogu jako textu obracejícího se s naléhavostí k neomezenému počtu adresátů, zatímco u sociálních sítí je většinou omezen jak počet adresátů, tak i rozsah textu. ↗Stylotvorné faktory v podobě neomezeného množství adresátů a veřejnosti projevu vynutily zformování faktorů ostatních (prostor pro působení persvazivní funkce, volba závažných témat, snaha o spisovné a kultivované vyjadřování) a započaly proces ustálení stylu blogu nejen z hlediska prostředí publikování a základních textových rysů, jakým je např. titulek, ale rovněž z hlediska působení stylotvorných faktorů, volby výrazových prostředků a stylistických aspektů výstavby textu. Styl blogu může být následně při nižší míře zobecnění chápán jako sekundární styl přimykající se k funkčnímu ↗stylu publicistickému a jako publicistický žánr analytického typu (stojící na ose míry subjektivity nad komentářem či glosou), jehož definice může být následující: Blog je připravený a kultivovaným jaz. psaný text oficiálního či polooficiálního rázu publikovaný v daném veřejném prostředí (blogosféře) s analytickými intencemi autora (blogera). Ten za využití variabilních slohových postupů prezentuje svůj subjektivní, avšak argumenty podložený názor na společensky závažná témata (aktuální celonárodní otázky), přičemž dává frekventovaně najevo svoji přítomnost jako přítomnost autorského subjektu jak implicitně (svými názory), tak explicitně (formou 1.os.sg.); stejně tak frekventovaně a explicitně kontaktuje čtenáře jednak formou oslovení (2.os.sg.pl.) či ztotožněním se s ním (1.os.pl.), jednak formou k němu směřujících otázek. Bloger na čtenáře dále působí jak vybranými lexikálními prostředky (pronomina, adjektiva a adverbia posilující ↗persvazi aj.), tak v rovině výstavby textu, kde je působení persvazivní funkce posíleno využitím specifických možností internetu (např. odkazováním na jiné internetové zdroje, včetně jiných blogů) a především celkové nenormovanosti vyjadřování v blogosféře (hojné užití prostředků ↗vertikálního členění textu aj.). Intencí aktivně publikujících blogerů není pouze prezentování vlastního názoru či postoje, nýbrž zároveň přesvědčení adresátů o správnosti tohoto názoru. Tyto intence může autor blogu naplňovat obsahově i formálně primárně neomezenými způsoby, při jejichž volbě je však pod vlivem ustálené podoby působení stylotvorných faktorů ve sféře internetové publicistiky; viz ✍Vepřek (2013).

Rozšiřující
Literatura
  • Ringmar, E. A Blogger’s Manifesto: Free Speech and Censorship in the Age of the Internet, 2007.
  • Šindelář, J. Blog: Vytváříme a vedeme internetový deník, 2006, 7.
  • Vepřek, J. Blog jako žánr potvrzující dynamický vývoj komunikačních možností současnosti. Mag. práce, FF MU, Brno, 2013, 63–64.
Citace
Jarmil Vepřek (2017): ČEŠTINA NA BLOGU. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/ČEŠTINA NA BLOGU (poslední přístup: 24. 5. 2024)

Další pojmy:

stylistika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka