KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE  (KGA)

Základní

Recenzovaný vědecký časopis věnovaný korpusovému výzkumu gramatiky češtiny i jiných jazyků a otázkám axiologie jazyka. Je profilován jako lingvistický časopis, který není ani úzce speciální (jako u nás např. Acta onomastican. v cizině např. Phonology), ani polytematický (jako u nás např. Slovo a slovesnostn. v cizině Language). Jeho ambicí je oslovovat lingvistickou obec nejen českou, ale i mezinárodní. Proto je publikačním jazykem nejen čeština a slovenština, ale i angličtina a němčina. Preferovány jsou studie přinášející nové empirické poznatky o gramatikách přirozených jazyků před těmi výsledky práce s korpusy, které víceméně jen potvrzují známá fakta nebo empiricky zaštiťují existující teorie. Pokud jde o aspekty axiologické, žádány jsou příspěvky zabývající se těmito okruhy jevů: (a) obecné i speciální aspekty stylových úrovní jazyka jako projevů různých kulturních úrovní a funkcí sociální interakce; (b) teorie jazykové kultury, spisovnosti, jazykových standardů a kulturních variet; (c) vývoj spisovné češtiny, archaismy a neologismy; (d) správnost a nesprávnost v jazykové komunikaci; (e) funkčnost a nefunkčnost v jazykové komunikaci; (f) gramatičnost a negramatičnost slovního tvaru nebo syntaktické struktury; (g) jazyk a styl literatury; (h) typologie chyb v textech nerodilých mluvčích. Kromě vědeckých statí přináší KGA také recenze domácích i zahraničních publikací, zprávy o konferencích a pravidelné informace o novinkách v ↗ČNK. Stati jsou opatřeny angl. abstraktem a č.angl. klíčovými slovy.

1 Historie časopisu

Časopis byl založen v r. 2010 a jeho vznik byl motivován potřebou časopisu specializovaného na publikování výsledků výzkumu gramatiky přirozených jazyků, zejména češtiny, relativně novými metodami ↗korpusové lingvistiky. Do začátku roku 2015 v KGA publikovalo články a recenze 60 autorů z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Itálie. Kromě českých a zahraničních bohemistů jsou mezi těmito autory zastoupeni i čeští a němečtí germanisté.

2 Zdroj

Vydává Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., 2x ročně. Elektronická verze: http://www.ujc.cas.cz/casopisy/

Rozšiřující
Literatura
Citace
František Štícha (2017): KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/KORPUS – GRAMATIKA – AXIOLOGIE (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

bohemistické časopisy

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka